Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu trafił dzisiaj wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi ekspresowej S8 na odcinku Ząbkowice Śląskie – Łagiewniki. Na początku września br. informowaliśmy w naszym portalu o złożonym już analogicznym wniosku obejmującym odcinek Magnice – Łagiewniki. Do końca listopada br. będzie jeszcze gotowy wniosek na trzeci fragment mającej powstać arterii pomiędzy Ząbkowicami Śląskimi a Kłodzkiem.

Do obu już złożonych wniosków o wydanie decyzji środowiskowej dołączono raporty o oddziaływaniu na środowisko planowanej inwestycji. Raport taki jest ogniwem procedury oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzanej przez RDOŚ przed wydaniem decyzji środowiskowej. Zawierają te raporty szczegółowe prognozy oddziaływania budowy i funkcjonowania drogi ekspresowej S8 w zakresie hałasu, zanieczyszczeń powietrza, jakości wód oraz zawarto informacje na temat oddziaływania na inne komponenty środowiska (rośliny, zwierzęta, klimat, krajobraz, zdrowie i życie ludzkie).

Na podstawie wymienionych wyżej analiz wskazane zostały działania minimalizujące i kompensujące oddziaływanie mającej powstać infrastruktury drogowej. Określona została m.in. lokalizacja i parametry przejść dla zwierząt, zabezpieczeń akustycznych, urządzeń ochrony wód, nasadzeń zieleni, zakresu nadzoru przyrodniczego itp.  Każdy, kto jest zainteresowany oddziaływaniem planowanej inwestycji na środowisko, ma możliwość zapoznania się z raportami na etapie konsultacji społecznych, które zostaną przeprowadzone przez RDOŚ we Wrocławiu w trakcie procesu wydawania decyzji środowiskowej.

Wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (tzw. „DŚU”) jest wymagana do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (tzw. „ZRID”), wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Przygotowanie inwestycji idzie zgodnie z planem – zapewnia Tomasz Żuchowski – szef Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która jest inwestorem całego projektu budowy drogi ekspresowej S8.

Jak już informowaliśmy w naszym portalu we wrześniu 2019 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę nowelizującą Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023 (z perspektywą do 2025 r.), przedłożoną przez Ministra Infrastruktury. Nakłady na inwestycje na sieci dróg krajowych, realizowane ze środków Krajowego Funduszu Drogowego, zostały zwiększone o 7 mld zł. Dzięki przyjętym zmianom dodatkowe środki zostały przeznaczone na realizację m.in. dolnośląskiego odcinka drogi ekspresowej S8.

Jak informuje GDDKiA realizację ok. 80-kilometrowego odcinka przyszłej S8 podzielono na krótsze odcinki: Kłodzko – Ząbkowice Śląskie, Ząbkowice Śląskie – Łagiewniki, Łagiewniki – Wrocław (Magnice). Taki podział inwestycji na trzy krótsze odcinki sprawi, że jej przygotowanie, wybór wykonawców, a następnie realizacja będą przebiegały sprawniej. Każdy z tych etapów jest niezwykle złożony, więc takie podejście przyniesie obiektywne korzyści i ułatwi zrealizowanie tej inwestycji. Krótsze odcinki to również większa konkurencyjność na etapie przetargu.

2 Komentarze

  1. […] środowiskowe złożone obejmują już odcinek pomiędzy Wrocławiem a Ząbkowicami Śląskimi, o czym informowaliśmy w naszym portalu. Michał Dworczyk był też pytany przez dziennikarzy o kwestie związane ze rządowym wsparciem […]

  2. […] Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu wszczęła postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi S8 na odcinku Kłodzko – Wrocław (Magnice) dla odcinka nr 2 Ząbkowice Śląskie – Łagiewniki. O tej fazie urzędniczej procedury budowy S8 informowaliśmy w naszym portalu. […]

Zostaw swój komentarz