Wrocławski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad złożyła do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu pierwszy wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi S8 z Wrocławia do Kłodzka. Oznacza to realizację zapowiedzi składanych przez przedstawicieli rządu podczas niedawnego spotkania z mediami w Ząbkowicach Śląskich.

Dokument dotyczy fragmentu przyszłej arterii pomiędzy Łagiewnikami a Magnicami. To trzeci odcinka realizacyjnego mającej powstać drogi ekspresowej. Do końca tego roku GDDKiA zamierza złożyć wnioski dla dwóch pozostałych odcinków: Ząbkowice Śląskie – Łagiewniki oraz Ząbkowice Śląskie – Kłodzko. Do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej został dołączony raport o oddziaływaniu na środowisko inwestycji pn. Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku Kłodzko – Wrocław (Magnice), który jest jednym z elementów procedury oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzanej przez RDOŚ, przed wydaniem decyzji środowiskowej.

W raporcie dokonano szczegółowych prognoz oddziaływania budowy drogi ekspresowej S8 w zakresie hałasu, zanieczyszczeń powietrza, jakości wód oraz zawarto informacje na temat oddziaływania na inne komponenty środowiska (rośliny, zwierzęta, klimat, krajobraz, zdrowie i życie ludzkie). Wskazane też zostały działania minimalizujące i kompensujące. Określona została m.in. lokalizacja i parametry przejść dla zwierząt, zabezpieczeń akustycznych, urządzeń ochrony wód, nasadzeń zieleni, zakresu nadzoru przyrodniczego, itp.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (w skrócie: DŚU) jest niezbędna do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (w skrócie: ZRID). Każdy, kto jest zainteresowany oddziaływaniem planowanej inwestycji na środowisko, ma możliwość zapoznania się z raportem na etapie konsultacji społecznych, które zostaną przeprowadzona przez RDOŚ e Wrocławiu w trakcie wydawania decyzji środowiskowej.

Jak już informowaliśmy w naszym portalu, budowę ok. 80-kilometrowego odcinka przyszłej S8 podzielono na krótsze odcinki: Kłodzko – Ząbkowice Śląskie, Ząbkowice Śląskie – Łagiewniki, Łagiewniki – Wrocław (Magnice). Według specjalistów z GDDKiA podział inwestycji na trzy krótsze odcinki sprawi, że jej przygotowanie, wybór wykonawców, a następnie realizacja będą przebiegały sprawniej.

GDDKiA informowała już wcześniej o tym, że złożenie wniosków o wydanie decyzji środowiskowych dla tej inwestycji będzie następowało etapami. Wniosek o DŚU dla odcinka z Kłodzka do Ząbkowic Śląskich trafić ma do RDOŚ jako ostatni pod koniec 2020 r. Z tym odcinkiem GDDKiA ma bowiem największy problem. Mieszkańcy gminy wiejskiej Kłodzko nie zgadzają się na rekomendowany przez GDDKiA przebieg S8 w wariancie A2, czyli przez Podzamek, Jaszkówkę, Wojciechowice. W tym wariancie do wyburzenia przewidziano 29 budynków mieszkalnych. Domagają się, aby za najbardziej optymalny przyjąć wariant A4. Przebiegałby on tunelem przez Góry Bardzkie i miałby minimalne oddziaływanie na życie mieszkańców gminy wiejskiej Kłodzko.

GDDKiA już wcześniej zapowiedziała, że wobec tych i szeregu innych wątpliwości, do RDOŚ złoży dwa wnioski odnoszące się do fragmentu przyszłej S8 Kłodzko – Ząbkowice Śląskie. W wariancie A2 (rekomendowanym) i wariancie A4. Różnice w analizie wielokryterialnej obu wariantów są minimalne – z lekką przewagą (głównie finansową) dla wariantu A2.

Podczas wydawania decyzji środowiskowych przeprowadzone mają zostać konsultacje społeczne. Na ich podstawie oraz zgromadzonych materiałów i przeprowadzonych analiz RDOŚ, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wskaże wariant drogi przeznaczony ostatecznie do realizacji.

Wszystko to ma na celu przygotowanie inwestycji do etapu przetargu na wykonanie drogi ekspresowej w trybie „zaprojektuj – wybuduj” do przełomu lat 2022 i 2023. Wtedy faktycznie rozpoczęłaby się budowa arterii, o której na południu Dolnego Śląska mówi się od kilku dekad. Całe przedsięwzięcie nabrało tempa od drugiej połowy 2015 r., kiedy to w wyniku decyzji politycznych i budżetowych przesądzono, że budowa drogi jest konieczna i ma być zrealizowana, co wielokrotnie omawialiśmy w naszym portalu.

Poprzez: dk8.pl / 24.klodzko.pl

1 Komentarze

  1. […] uwarunkowaniach dla budowy drogi ekspresowej S8 na odcinku Ząbkowice Śląskie – Łagiewniki. Na początku września br. informowaliśmy w naszym portalu o złożonym już analogicznym wniosku obejmującym odcinek Magnice – Łagiewniki. Do końca […]

Zostaw swój komentarz