Zjawiska klimatyczne, szczególnie te gwałtowne, mają wpływ na większość elementów funkcjonowania każdego miasta, o czym niedawno pisaliśmy w naszym portalu. Urzędnicy świdnickiego ratusza uważają, że należy dostosować do nich takie sektory jak mieszkalnictwo, zdrowie, gospodarkę wodną, komunikację, gospodarkę przestrzenną, energetykę, opiekę społeczną, całe ekosystemy.

W tym celu opracowano projekt miejskiego plan adaptacji do zmian klimatu. Zawarto w nim ocenę podatności miasta na poszczególne czynniki klimatyczne, analizy ryzyka, a także propozycje grup działań adaptacyjnych, których celem jest zapewnienie mieszkańcom komfortu życia i bezpieczeństwa, również w warunkach zmieniającego się klimatu

Założeniem dokumentu, a potem wdrażanych po jego spodziewanym przyjęciu przez lokalną społeczność, jest między innymi podniesienie stopnia bezpieczeństwa w kontekście powodzi opadowych. Przewiduje się rewitalizację istniejących zbiorników i cieków wodnych, budowę zbiorników retencyjnych w lokalizacjach zagrożonych podtopieniami, np. z powodu braku lub niewystarczającej przepustowości kanalizacji deszczowej. Mowa jest także o konsekwentnym rozdziale kanalizacji ogólnospławnej na dwa systemy: sanitarny i opadowy. Samorządowcy uważają za konieczne instalowanie różnorodnych elementów zielono-niebieskiej infrastruktury w przestrzeniach publicznych, na terenach osiedli mieszkaniowych wielo- i jedno- rodzinnych. Promowane mają też być przydomowe pojemniki kumulujące wody deszczowe do podlewania rabat i trawników.

Drugą stroną „klimatycznego problemu”, z jakim chce się zmierzyć samorząd Świdnicy, jest podniesienie odporności na długotrwałe okresy bezopadowe (susze), dni upalne i gorące. Główną rolę odgrywają tutaj tereny zieleni, stąd planuje się dalszą rewitalizację parków miejskich, ale też tworzenie czy odnowę skwerów śródmiejskich, zieleni przyulicznej oraz zielonej rewitalizacji podwórek. Zadrzewione skwery, a szczególnie te wyposażone w fontanny, nie tylko przynoszą ochłodę, ale pełnią funkcję integracyjną.

Ekstremalne zjawiska pogodowe są niezwykle uciążliwe dla mieszkańców z tzw. grup wrażliwych. W okresie upałów czy w sytuacjach niebezpiecznych ze względu na burze czy gwałtowne opady osoby starsze i chore kardiologicznie powinny pozostawać w domu. To oznacza konieczność zapewnienia im pomocy przy załatwianiu bieżących spraw. Zakłada się wdrożenie systemu wsparcia doraźnego w sytuacji zagrożenia.

Urzędnicy świdnickiego ratusza podzielają pogląd o tym, że organizm miejski musi adaptować się w kierunku osiągnięcia neutralności klimatycznej najpóźniej do 2050 r. W przedstawionym do konsultacji społecznych projekcie miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu, napisano m.in. o: niezależności energetycznej miasta, wspieraniu źródeł energii wykorzystujących lokalne zasoby, likwidacji nieefektywnych systemów grzewczych i zastąpieniu ich ciepłem systemowym, modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych, modernizacji systemów oświetlenia ulicznego oraz promowaniu świadomego zarządzania energią w gospodarstwach domowych.

Znaczenie ma też mieć rozwój dróg rowerowych, stref pieszych, elektrycznych rowerów i hulajnóg, autobusów elektrycznych, w tym zasilanych energią wytwarzaną bezemisyjnie w ogniwach wodorowych). Wśród działań uzupełniających wymieniono zielone przystanki, system parkingów P&B i inne działania, których celem będzie usprawnienie rozwiązań komunikacyjnych w mieście przyczyniających się redukcji emisji CO2.

Urząd Miejski w Świdnicy opublikował projekt miejskiego plan adaptacji do zmian klimatu do roku 2030 oraz ankietę dla mieszkańców Świdnicy na temat tego dokumentu. Uwagi i wnioski w sprawie MPA dla Świdnicy można składać do 9 sierpnia br.

Foto: Foto: pixabay.com

Komentarze

Zostaw swój komentarz