Przypominany, że 14 maja br. uchwalona została zmiana ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi.

Nowelizacja obowiązuje od 16 maja 2020 r.

  • w części odnoszącej się do art. 15zzb, zmiany w ustawie w zakresie dofinansowania dla mikro, małego i średniego przedsiębiorcy części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne określają, że przedsiębiorca korzystający z dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 i 568) w części niepodlegającej dofinansowaniu na podstawie tej umowy może otrzymać dofinansowanie, o którym mowa w art. 15zzb;
  • w odniesieniu do dodawanego art. 15zze1 zmiany w ustawie umożliwiają organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.), które zatrudniają osoby niepełnosprawne i w związku z tym korzystają z dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 i 568), skorzystanie także z dofinansowania do kosztów wynagrodzeń pracowników w ramach art. 15zze w części w jakiej wynagrodzenie pracowników niepełnosprawnych nie jest dofinansowane na podstawie powyższej ustawy;
  • w części dotyczącej art. 15zzd ustawy wprowadza zmianę w zasadach udzielania pożyczki dla mikroprzedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. W art. 15zzd ust. 1 zmianie ulegnie data z 1 marca 2020 r. na 1 kwietnia 2020 r., przed którą mikroprzedsiębiorca ubiegający się o pożyczkę powinien prowadzić działalność gospodarczą, co stanowi warunek przyznania pożyczki;
  • w sprawach dotyczących udzielania wsparcia na rzecz ochrony miejsc pracy, o których mowa w art. 15g i art. 15zzb -15zze ww. ustawa określa, że przy zawieraniu i zmianie umów, podpis zaufany oraz podpis osobisty uznaje się za równoważny co do skutków prawnych z podpisem własnoręcznym.

Komentarze

Zostaw swój komentarz