Na koniec grudnia 2019 r. stopa bezrobocia wynosiła dla Polski – 5,2 % (w grudniu 2018 roku – 5,8 %), dla województwa dolnośląskiego – 4,6 % (w grudniu 2018 roku – 5,2 %), a dla powiatu ząbkowickiego – 9,3 % (w grudniu 2018 roku – 11,00 %.

Na koniec 2019 r. liczba bezrobotnych w powiecie ząbkowickim zmniejszyła się o 381 osób w stosunku do 31 grudnia 2018 roku. Nadal bez pracy pozostaje 2035 osób. Najliczniejszą grupą wiekową wśród osób bezrobotnych jest kategoria wiekowa 35 – 44 lata. Jeśli chodzi o kategorię wykształcenia, to najliczniej reprezentowane są osoby po edukacji ukończonym na poziomie gimnazjum lub niższym. Najczęściej bez pracy są osoby, które w tej sytuacji znajdują się od 12 do 24 miesięcy lub te, które mają za sobą staż pracy nie dłuższy niż 5 lat. W 2019 r. bezrobotni 5800 razy odmówili przyjęcia ofert pracy, najczęściej z powodu braku możliwości dojazdu do miejsca oferowanego stanowiska pracy.

Jest i druga strona zjawisk zachodzących na lokalnym rynku pracy. W rejestrze REGON wpisanych na koniec 2019 roku było 7096 podmiotów gospodarki narodowej z powiatu ząbkowickiego. Oznacza to znaczny wzrost liczby podmiotów, a dokładnie o 121 w porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku. Obserwowana jest więc tendencja wzrostowa. Najwięcej, bo 22,36% podmiotów w powiecie ząbkowickim prowadzi działalność związaną z sekcją G, czyli związaną z handlem hurtowym, detalicznym oraz naprawami pojazdów samochodowych.

W ramach prac interwencyjnych w roku 2019 zawarto z pracodawcami 74 umowy. Bezrobotni najczęściej kierowani byli do pracy na stanowiskach: pracownika biurowego, pomocy administracyjnej, robotnika gospodarczego, kamieniarz, sprzątaczki biurowej, pomoc konserwatora, referenta, pokojowej, kucharz, tartacznik, księgowy, monter sieci wod-kan, pracownik leśny, sprzedawcy, mechanik, pracownik produkcyjny, kasjer- sprzedawca, pracowników budowlanych inne. W ramach robót publicznych w roku 2019 zawarto 7 umów z organizatorami robót publicznych. Bezrobotni wykonywali różnorodne prace na terenie gmin powiatu ząbkowickiego. Najczęściej były to prace: prace remontowe w obiektach gminnych, sprzątanie i pielęgnacja terenów zielonych, zieleni miejskiej, prace remontowo – porządkowe, prace melioracyjne, utrzymanie porządku w obrębie obiektów publicznych wraz z naprawą małej architektury. Na zatrudnienie w ramach stażu w 2019 roku zawarte zostały z pracodawcami 322 umowy.

Na podstawie złożonych wniosków w 2019 roku 121 osób zawarło umowy o wypłatę jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Najwięcej osób zainteresowanych było rozpoczęciem działalności gospodarczej w branży ogólnobudowlanej, handlowo-usługowej, kosmetycznej, mechanicznej, gastronomicznej, fotograficznej, fizjoterapeutycznej, sprzątającej.

W 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. zarejestrował 1 111 oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom, w tym 1 076 oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelom Ukrainy, 3 oświadczenia dla obywateli Białorusi, 4 oświadczenia dla obywatela Rosji,14 oświadczeń dla obywatela Mołdawii i 14 oświadczeń dla obywatela Gruzji. Wydano 48 decyzji zezwalających na pracę sezonową (41 decyzji dot. obywateli Ukrainy, 7 decyzji dot. obywateli Kirgistanu).

Rok 2020 oznacza w powiecie ząbkowickim nowe środki na regulowanie rynku pracy. W ramach tzw. „algorytmu 2020” włączona będzie suma łączna ponad 1,5 mln zł. Z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 500 000 zł, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 wpłynie prawie 2,2 mln zł, z programu operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ prawie 2,4 mln zł.

Komentarze

Zostaw swój komentarz