Od 5 maja 2021 r. Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych.

Nabór jest prowadzony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1: Projekty powiatowych urzędów pracy.

  • Czas trwania projektu: 01.01.2020r. – 31.12.2021 r.
  • Nabór wniosków będzie trwał do wyczerpania środków finansowych.

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby od 30 roku życia pozostające bez zatrudnienia, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne, w tym znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

  1. osoby powyżej 50 roku życia,
  2. kobiety,
  3. osoby z niepełnosprawnościami,
  4. osoby długotrwale bezrobotne,
  5. osoby o niskich kwalifikacjach (osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym).

Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby, które zamieszkują obszary objęte zatwierdzonym Programem Rewitalizacji oraz zapewniona będzie możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Udzielenie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 40 osób bezrobotnych nastąpi w kwocie nie wyższej niż 20 000 złotych.

Wypełnione, kompletne wnioski należy składać w określonym terminie. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski spełniające wymogi formalne i merytoryczne. Wnioski na w/w formę aktywizacji należy składać w siedzibie PUP lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy, 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Powstańców Warszawy 7 (decyduje data wpływu do PUP).

Formularz wniosku wraz z załącznikami dostępny jest na naszej stronie internetowej: www.zabkowiceslaskie.praca.gov.pl (w zakładce: dokumenty do pobrania) oraz w siedzibie tut. Urzędu i filii.

Bliższych informacji udzielają: Joanna Juszczak – pokój nr 17 (I piętro) – tel: 748166717 oraz Marzena Grzegorczyn – pokój nr 17 (I piętro) – tel: 748166717.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Załączniki:

Komentarze

Zostaw swój komentarz