Jak informuje Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich rozpoczął się nabór wniosków o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy prowadzących działalność w określonych branżach poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19.

Od 28 lutego 2021 r. do 31 maja 2021 r. trwa nabór wniosków o udzielenie jednorazowej dotacji w wysokości do 5 000 złotych na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie przepisów rozdziału 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 371) na zasadach określonych w art. 15zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020, poz. 1842 z późn. zm.).

Dotację mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy:

  1. posiadają status mikroprzedsiebiorcy lub małego przedsiębiorcy, o których mowa odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
  2. na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną określonymi kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 jako rodzaj przeważającej działalności, zgodnymi z poniższą tabelką*,
  3. przychód z ich działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o dotację był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 roku,
  4. nie mieli zawieszonej działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 listopada 2020 r. 

* Tabela – wykaz branż (według Polskiej Klasyfikacji Działalności – PKD 2007)

 
Kod PKD
Nazwa klasyfikacji kodu wg CEIDG
1.
47.71.Z
Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
2.
47.72.Z
Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
3.
47.81.Z
Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
4.
47.82.Z
Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
5.
47.89.Z
Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
6.
91.02.Z
Działalność muzeów
7.
49.39.Z
Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
8.
52.23.Z
Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
9.
55.10.Z
Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
10.
55.20.Z
Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
11.
55.30.Z
Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
12.
56.10.A
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
13.
56.10.B
Ruchome placówki gastronomiczne
14.
56.21.Z
Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
15.
56.29.Z
Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
16.
56.30.Z
Przygotowywanie i podawanie napojów
17.
59.11.Z
Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
18.
59.12.Z
Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
18.
59.13.Z
Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
20.
59.14.Z
Działalność związana z projekcją filmów
21.
59.20.Z
Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
22.
74.20.Z
Działalność fotograficzna
23.
77.21.Z
Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
24.
79.11.A
Działalność agentów turystycznych
25.
79.12.Z
Działalność organizatorów turystycznych
26.
79.90.A
Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
27.
79.90.C
Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
28.
82.30.Z
Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
29.
85.51.Z
Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
30.
85.52.Z
Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
31.
85.53.Z
Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
32.
85.59.A
Nauka języków obcych
33.
85.59.B
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
34.
86.10.Z
Działalność szpitali – jedynie w zakresie dzialalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej.
35.
86.90.A
Działalność fizjoterapeutyczna
36.
86.90.D
Działalność paramedyczna
37.
90.01 Z
Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
38.
90.02.Z
Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
39.
90.04.Z
Działalność obiektów kulturalnych
40.
93.11.Z
Działalność obiektów sportowych
41.
93.13.Z
Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
42.
93.19.Z
Pozostała działalność związana ze sportem
43.
93.21.Z
Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
44.
93.29.A
Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych
45.
93.29.B
Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
46.
93.29.Z
Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
47.
96.01.Z
Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
48.
96.04.Z
Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Wnioski można składać wyłącznie w postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

UWAGA: Dotacja może być udzielona:

  1. Dwukrotnie – mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność oznaczoną kodami PKD w pkt 1-6 powyższej tabeli
  2. Trzykrotnie – mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność oznaczoną kodami PKD w pkt 7-48 powyższej tabeli

W przypadku udzielenia mikroprzedsiębiorcy albo małemu przedsiębiorcy dotacji na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19, liczbę ww. dotacji pomniejsza się o jeden

W przypadku, gdy dotacja została udzielona na podstawie wniosku, w którym wskazano miesiąc, w którym nastąpił spadek przychodów, ten sam miesiąc nie może zostać wskazany we wniosku o kolejną dotację.

Wnioski złożone w inny sposób, np. w formie papierowej nie będą podlegały rozpatrzeniu. Bliższe informacje udzielane są pod numerem telefonu: 748166714 i 748166717. Aktualne informacje wsprawie pomocy publicznej znajdują się na stronie UOKiK: https://www.uokik.gov.pl/covid19_a_pomoc_publiczna.php#faq3972

Komentarze

Zostaw swój komentarz