Ile płacimy rocznie za usługi komunalne? Warto zobaczyć te informacje i porównać je ze swoimi rachunkami, jakie otrzymujemy od instytucji gminnych, których jesteśmy płatnikami. Jeśli chodzi o subregion sudecki, to najmniej płaci się w Kłodzku, a najwięcej w Wałbrzychu.

Tak wynika z opublikowanego właśnie przez firmę doradczą „Curulis” rankingu rocznych kosztów komunalnych, jakie obciążają statystyczną 4-osobową rodzinę w pięciu obszarach: zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, odbiór odpadów komunalnych, podatek od nieruchomości, komunikacja publiczna oraz strefy płatnego parkowania. Opracowanie to już trzecia edycja statystyk opartych o monitorowany poziom cen usług komunalnych w całej Polsce.

Według danych za rok 2020 miasta powiatowe naszego subregionu plasują się następująco w całościowym zestawieniu (w nawiasie pozycja w rankingu ogólnym):  

 • (142) Kłodzko – 3 244,14 zł,
 • (210) Świdnica – 3 646,30 zł,
 • (229) Dzierżoniów – 3 739,38 zł,
 • (245) Ząbkowice Śląskie – 3 834,50 zł,
 • (331) Wałbrzych – 4 650,14 zł.

Na całym Dolnym Śląsku, przeciętna rodzina w ciągu roku najmniej za usługi komunalne płaci w Bolesławcu (pozycja 8 w rankingu), bo 2 058,10 zł, a najwięcej we wspomnianym już wyżej Wałbrzychu (pozycja 331 w rankingu), gdzie koszty ponoszone rocznie przez rodzinę wynoszą 4 650,14 zł. W skali całego kraju najtańszym miastem powiatowym jest Zambrów, gdzie roczny koszt wynosi 1610,72 zł, a najdroższym jest Choszczno – tam rodzina wydaje rocznie na usługi komunalne 4 926,04 zł.

Na powyższe wartości wpływają ceny jednostkowe poszczególnych usług komunalnych. Zobaczmy, jak wyglądają najniższe i najwyższe wartości w poszczególnych sektorach usług w skali całego kraju – rocznie.

WODA I ŚCIEKI:

 • Zamość – 884,28 zł
 • Mysłowice – 2 559,84 zł

W Polsce ok. 10% zasobów zużywanej wody przeznaczane jest na rolnictwo, ok. 70% na przemysł oraz ok. 20% na bezpośrednie zużycie przez społeczeństwo. W 2020 r., po uwzględnieniu dopłat, średnia cena 1m3 wody dla gospodarstw domowych w 339 zbadanych miastach, kształtuje się na poziomie 4,20 zł brutto, natomiast koszt odprowadzenia 1m3 ścieków wynosi przeciętnie 6,77 zł brutto. Oznacza to, iż w stosunku do 2019 roku, zarówno ceny wody, jak i ścieków wzrosły przeciętnie o odpowiednio 2,50% i 3,72%. D

ODPADY KOMUNALNE (selektywnie):

 • Nowy Sącz – 360 zł (od osoby)
 • Wałcz – 1680 zł (od osoby)

W 2020 r. nastąpiły kolejne podwyżki opłat za odbiór odpadów komunalnych. Z raportu opublikowanego przez UOKiK w sierpniu 2019 r. wynika, że głównym powodem wzrostu opłat jest brak odpowiedniej konkurencji wśród przedsiębiorstw świadczących usługi związane z wywozem odpadów komunalnych. Jako inną przyczynę, która może mieć pośredni wpływ na diametralny wzrost stawek, wymienia się nowelizację ustawy z dnia 13 września o 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zmiany w ustawie nałożyły na gminy obowiązek segregacji odpadów przemysłowych na pięć frakcji, co spowodowało dodatkowe koszty związane z przystosowaniem się do wymogów z ustawy. Gminy miały czas do 2020 r., aby wypełnić ten obowiązek.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI:

 • Strzyżów – 31,08 zł,
 • 72 miasta powiatowe – 59,94 zł

Mimo, że podatek od nieruchomości stanowi jedynie niewielki procent rocznych wydatków rodzin na usługi komunalne, to jednak jest to bardzo istotny składnik z punktu widzenia budżetu gminy. W 2020 r. gminami, które w drodze uchwały, ustaliły najniższe stawki podatku od nieruchomości były Strzyżów oraz Zielona Góra. Obecnie maksymalne stawki podatku od nieruchomości obowiązują w 72 gminach poddanych analizie. Jest to wyraźny wzrost w stosunku do roku poprzedniego, kiedy to najwyższą możliwą stawkę zastosowały 34 jednostki.

KOMUNIKACJA PUBLICZNA:

Komunikacja miejskiej odgrywa coraz to istotniejszą rolę. Istotne jest, aby wzrost jakości życia prowadzony był z uwzględnieniem wpływu komunikacji na stan środowiska naturalnego. Skutkuje to m.in. wzrostem zastosowania form komunikacji o charakterze zeroemisyjnym. Na dzień 30 czerwca 2020 r. darmowa komunikacja publiczna występowała w 30 miastach.

Tam, gdzie występuje płatna komunikacja miejska, średnia cena jednego biletu normalnego wynosi 3,14 zł w miastach do 50 tys. mieszkańców, 2,73 zł w miastach od 50 tys. do 100 tys. mieszkańców, 3,19 zł, w miastach od 100 tys. do 200 tys. mieszkańców i 3,20 zł w miastach powyżej 200 tys. mieszkańców.

OPŁATY ZA PARKOWANIE:

Pomimo chwilowego spowolnienia w związku z pandemią koronawirusa branża motoryzacyjna w Polsce prężnie się rozwija. Z roku na rok na polskich drogach przybywa samochodów, a większość rodzin nie wyobraża sobie sprawnej komunikacji bez posiadania samochodu osobowego. Mieszkańcy nie są zadowoleni, że muszą uiszczać opłaty za miejsca parkingowe, a nierzadko zdarza się tak, że miejsc tych brakuje. Opłaty parkingowe w roku bieżącym wahają się w przedziale od 0,50 zł do 6 zł za jedną godzinę postoju. Najwyższa stawka dotyczyła Krakowa – 6 zł oraz Gdańska – 5,50 zł. Średnia stawka za 1 godzinę parkowania w miastach powiatowych wynosi 1,24 zł, natomiast średni koszt postoju jednogodzinnego w miastach powiatowych, w których funkcjonują strefy płatnego wyniósł 2,10 zł.

Ze względu na coraz to większy ruch drogowy, a co za tym idzie potrzebę jak najefektywniejszego gospodarowania strefami parkingowymi, miasta poszukują coraz to bardziej innowacyjnych sposobów na rozwiązanie tego problemu. Powoli na rynku pojawiają się pierwsze aplikacje pozwalające ustalić, gdzie w danym momencie znajduje się wolne miejsce parkingowe.

Poprzez: curulis.pl

Komentarze

Zostaw swój komentarz