W ramach Tarczy Antykryzysowej Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi szereg działań mających na celu zniwelowanie niekorzystnych skutków epidemii, która w marcu br. „zmroziła” gospodarkę na całym świecie.

Przedsiębiorcy z powiatu ząbkowickiego mogą korzystać z szeregu instrumentów finansowych wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej mimo zawirowań epidemicznych. Szersze informacje na ten temat podawaliśmy już w naszym portalu.

  • Nadal ubiegać się o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy. Dotąd złożonych zostało 2440 wniosków, a według stanu na 19 maja br. rozpatrzonych i zrealizowanych jest 1429 wniosków na łączną kwotę 7 143 300 zł.
  • Można także aplikować o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne należne od tych wynagrodzeń (dotyczy: mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców). W tym zakresie liczba złożonych zostało 129 wniosków, a rozpatrzonych i zrealizowanych jest 59 wniosków na sumaryczną wartość 821 518,58 zł.
  • Dostępne jest także dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą (niezatrudniających pracowników). W tej kategorii złożonych jest 156 wniosków. Rozpatrzono i zrealizowano 93 wniosków na łączną kwotę 177 840 zł.
  • Nie pojawił się dotąd ani jeden wniosek w ramach puli pomocy przeznaczonej na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych

Ochrona miejsc pracy na chwilę obecną jest najważniejszym zadaniem, które obecnie realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich. Łączna kwota środków jaką dysponuje Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich na realizację wymienionych form wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej wynosi 20 000 000 zł – słownie: dwadzieścia milionów złotych.

14 maja br. uchwalona została zmiana ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi.

W obowiązującej od 16 maja 2020 r. nowelizacji

  • w części odnoszącej się do 15zzb, zmiany w ustawie w zakresie dofinansowania dla mikro, małego i średniego przedsiębiorcy części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne określają, że przedsiębiorca korzystający z dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 i 568) w części niepodlegającej dofinansowaniu na podstawie tej umowy może otrzymać dofinansowanie,
    o którym mowa w art. 15zzb;
  • w odniesieniu do dodawanego art. 15zze1 zmiany w ustawie umożliwiają organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.), które zatrudniają osoby niepełnosprawne i w związku z tym korzystają z dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 i 568), skorzystanie także z dofinansowania do kosztów wynagrodzeń pracowników w ramach art. 15zze w części w jakiej wynagrodzenie pracowników niepełnosprawnych nie jest dofinansowane na podstawie powyższej ustawy;
  • w części dotyczącej art. 15zzd, ustawa wprowadzi zmianę w zasadach udzielania pożyczki dla mikroprzedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. W art. 15zzd ust. 1 zmianie ulegnie data z 1 marca 2020 r. na 1 kwietnia 2020 r., przed którą mikroprzedsiębiorca ubiegający się o pożyczkę powinien prowadzić działalność gospodarczą , co stanowi warunek przyznania pożyczki;
  • w sprawach dotyczących udzielania wsparcia na rzecz ochrony miejsc pracy, o których mowa w art. 15g i art. 15zzb-15zze ww. ustawa określa, że przy zawieraniu i zmianie umów, podpis zaufany oraz podpis osobisty uznaje się za równoważny co do skutków prawnych z podpisem własnoręcznym.

   

Komentarze

Zostaw swój komentarz