Lokalne Grupy Działania wnoszą o uwzględnienie na poziomach regionalnych w RPO na lata 2014-2020 oddzielnej Osi Priorytetowej dla Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność umożliwiającej realizację wielofunduszowych Lokalnych Strategii Rozwoju na terenie całej Polski.

Komisja Europejska w okresie programowania 2014 – 2020, zwróciła szczególną uwagę na rozwój lokalny, w tym rozwój obszarów wiejskich i małych miast, w polityce regionalnej. Za szczególnie ważny uznała instrument jakim jest Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność. Szczególnie predestynowane do włączenia w ramy RLKS są: odbudowa zdolności do rozwoju poprzez zintegrowaną rewitalizację zdegradowanych społecznie, ekonomicznie i fizycznie obszarów miejskich, wsparcie dla procesów rozwojowych i restrukturyzacyjnych wobec obszarów wiejskich i miejskich poprawa dostępu mieszkańców do podstawowych dóbr i usług warunkujących możliwości rozwojowe, działania z zakresu rynku pracy oraz stymulacja wewnętrznego potencjału gospodarczego, zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, wykorzystanie walorów środowiska przyrodniczego oraz potencjału dziedzictwa kulturowego na rzecz lokalnego rozwoju społeczno – gospodarczego oraz wspieranie rozwijania połączeń na linii miasto – wieś.

Dolnoślskie lokalne grupy działania,  tym LGD „Qwsi”, do której należą niektóre gminy Powiatu Ząbkowickiego, postulujemy uwzględnienie w ramach Osi Priorytetowej RLKS między innymi takich zgodnych z priorytetami Inwestycyjnymi działań jak: promocja i rozwój lokalnej przedsiębiorczości,  zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego (e-kultura, digitalizacja tradycji kulturowych) oraz rozwój i promocja turystyki (e-turystyka),  aktywizacja społeczno – gospodarcza społeczności lokalnych poprzez wsparcie organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, lokalne inicjatywy edukacyjne wspierające uczenie się przez całe życie i kształcenie pozaformalne, odbudowa zdolności do rozwoju poprzez zintegrowaną rewitalizację zdegradowanych społecznie, ekonomicznie i fizycznie obszarów wiejskich oraz poprzez nawiązywanie relacji miasto – wieś.

Tak zaplanowany zakres instrumentów interwencji pozwoli dolnośląskim LGD na zintegrowane i efektywne wsparcie rozwoju lokalnego obszarów wiejskich i małych miast. LGD są najbardziej doświadczonymi i trwałymi lokalnymi partnerstwami, które mają bogate doświadczenie w realizacji działań na zasadach, które obowiązywać będą w ramach RLKS. Doświadczenie i realne efekty w prowadzeniu oddolnych przedsięwzięć rozwojowych dają pewność, że Lokalne Grupy Działania poradzą sobie z wyzwaniem zaplanowania i skutecznego wykorzystania środków finansowych zaplanowanych w RPO jako osobna oś priorytetowa – Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność.

Powyższy apel możesz poprzeć dołączając swoim podpisem złożonym na formularzu dostępnym TUTAJ.

Komentarze

Zostaw swój komentarz