Gmina Ziębice przystąpiła do opracowania Aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ziębice, utworzenia bazy danych do oceny gospodarki energią, inwentaryzacji źródeł niskiej emisji.

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN) jest kontynuacją dotychczasowego PGN, opisującym kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększania udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii – producentów, dostawców i odbiorców.

Celem wdrażania PGN jest poprawa stanu środowiska i jakości życia mieszkańców Gminy Ziębice poprzez kontynuację rozpoczętych w latach poprzednich i kontynuowanych działań w zakresie zmierzającym do ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych, wymianę kotłów na ekologiczne, termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, modernizacji i rozbudowy sieci drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego oraz innych dziedzin funkcjonowania Gminy.

Dobrze opracowany PGN pozwoli podnieść szanse Gminy Ziębice oraz jej Mieszkańców na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i Unii Europejskiej, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, NFOŚiGW, WFOŚiGW

Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby i możliwości Gminy w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków, w styczniu 2021 przeprowadzona zostanie inwentaryzacja źródeł niskiej emisji (rodzaj i typ ogrzewania) przez upoważnionych przez Burmistrza Ziębic, pracowników EKO-TEAM ze Zgorzelca. Ze względu na sytuację epidemiczną, ankiety zostaną dostarczone do skrzynek pocztowych, aby wziąć udział w ankietyzacji prosimy o odesłanie wypełnionej ankiety lub dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Ziębicach. Skany ankiet można wysłać telefonem lub mailem na adres Wykonawcy dokumentu: ekoteam.kulikowski@gmail.com

Jednocześnie trwa akcja inwentaryzacyjna na stronie internetowej http://pgnziebice.ankietaplus.pl. Wypełnienie ankiety nie jest żadnym wiążącym zobowiązaniem z Państwa strony, natomiast stanowi ważną informację dla nas o ilości emisji CO2, zużyciu energii oraz jej produkcji. Pozyskanie tych informacji od Państwa przyczyni się do stworzenia kompletnego i rzetelnego opracowania końcowego. Ankieta jest anonimowa i dotyczy nieruchomości zamieszkałej.

Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo u Wykonawcy dokumentu EKO – TEAM Sebastian Kulikowski tel. 691015026, fax. 756138134, e-mail: ekoteam.kulikowski@gmail.com Dziękujemy Państwu za pomoc w opracowaniu PGN.                                                                                        

Burmistrz Ziębic

Mariusz Szpilarewicz

ANKIETA (wersja.doc)

ANKIETA (wersja.pdf)

Komentarze

Zostaw swój komentarz