W odniesieniu do wielu pytań związanych z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, informuję, że należy racjonalnie oceniać potencjalne zagrożenia i podejmować racjonalne działania sprowadzające się w przede wszystkim do unikania skupisk ludzi.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało że każda, nawet nieubezpieczona osoba, będzie diagnozowana bezpłatnie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem. Reguluje to ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374).

W związku z powyższym proszę o rozważenie tej informacji i powstrzymania się od rejestracji w powiatowym urzędzie pracy w celu m.in. uzyskania uprawnienia do korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego.

Ponadto osoby ubiegające się o nadanie statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy mogą złożyć wniosek w postaci elektronicznej do właściwego powiatowego urzędu pracy korzystając z systemu Praca.gov.pl (https://www.praca.gov.pl)

Możliwe są dwie ścieżki postępowania.

  1. Pełna rejestracja elektroniczna, która polega na wniesieniu do urzędu pracy wniosku wraz z załącznikami w postaci elektronicznej po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. W tej sytuacji nie jest wymagana wizyta osoby w urzędzie pracy. Osoba otrzyma na konto w Praca.gov.pl decyzję o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy i ewentualnym prawie do zasiłku w postaci elektronicznej.
  2. Prerejestracja, która polega na złożeniu do urzędu pracy wniosku w postaci elektronicznej. W tej sytuacji osoba ma możliwość umówienia się do urzędu pracy w dogodnym terminie w celu potwierdzenia poprawności przekazanych danych i dostarczenia załączników.

W obecnej sytuacji zachęcamy do korzystania z możliwości pełnej rejestracji elektronicznej. Jednocześnie informujemy, że osoby które nie dysponują profilem zaufanym, a posiadają dostęp do konta elektronicznego w banku, mają możliwość potwierdzenia swojej tożsamości i założenia profilu zaufanego bez konieczności wizyty w punkcie potwierdzającym. Szczegółowe informacje w tym zakresie na stronie  https://pz.gov.pl.

Praca.gov.pl zapewnia również osobom bezrobotnym możliwość ubiegania się o usługi i świadczenia udzielane przez urzędy pracy poprzez złożenie np.: „Wniosku o przyznanie i wypłatę dodatku aktywizacyjnego”, „Wniosku o przyznanie bonu zatrudnieniowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia,, „Wniosku o skierowanie na szkolenie”. W ten sposób osoby mają możliwość przekazania również do właściwego powiatowego urzędu pracy informacji związanych z wyrejestrowaniem m.in.: „Zgłoszenia wyjazdu lub braku gotowości do podjęcia zatrudnienia”, „Zgłoszenia podjęcia pracy”, „Zgłoszenia rozpoczęcia/ wznowienia działalności gospodarczej” i „Wniosku o pozbawienie statusu osoby bezrobotnej”.

Osoby bezrobotne i poszukujące pracy mają możliwość zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad rejestracji, usługami i formami wsparcia udzielanymi przez urzędy pracy, a także z danymi kontaktowymi do poszczególnych urzędów pracy w ramach Wortalu PSZ (https://psz.praca.gov.pl). Aktualne oferty pracy, staży, praktyk zawodowych a także informacje o szkoleniach, giełdach pracy, poradach grupowych udzielanych przez wszystkie urzędy pracy a także ochotnicze hufce pracy publikowane są w ramach Centralnej Bazy Ofert Pracy (https://oferty.praca.gov.pl).

  • Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich uprzejmie informuje, że uzyskanie jakiegokolwiek zaświadczenia wydanego na podstawie art. 217 kpa jest możliwe po dostarczeniu wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej lub po kontakcie telefonicznym.

Wniosek o wydanie zaświadczenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy powinien zawierać:

  • imię, nazwisko oraz numer PESEL,
  • adres zamieszkania, zameldowania oraz do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail,
  • dane, które określają rodzaj zaświadczenia,
  • okres zarejestrowania w PUP,
  • okres oraz wysokość pobieranego świadczenia (np. zasiłek, stypendium),
  • status osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy,
  • podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Zaświadczenia będą wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej na wskazany adres lub do konkretnej instytucji (OPS, UG, sąd itd.). Telefon kontaktowy: 74 8 166 718 / e-mail: wrza@praca.gov.pl

Komentarze

Zostaw swój komentarz