fot. FB: Roman Szełemej

Decyzją Dyrekcji Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu Panu Romanowi Szełemejowi zatrudnionemu w Szpitalu na stanowisku Lekarza Kierującego Oddziałem Kardiologii została z dniem dzisiejszym rozwiązana umowa o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Przypomnijmy, że Roman Szełemej, który piastuje także urząd Prezydenta Wałbrzycha miał zainkasować w tym roku w placówce medycznej ponad 400 tysięcy złotych. Warto podkreślić, że w samym lipcu zarobił ponad 100 tysięcy złotych. Te liczby ujawnił Super Express. 

CZYTAJ TAKŻE: Roman Szełemej zbija kokosy na pracy w szpitalu. Urząd Marszałkowski wchodzi z kontrolą

— Decyzja uzasadniona jest rażącym naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych, a to obowiązku dbania o dobro zakładu pracy, wyrażającym się w powodowaniu dezorganizacji pracy Szpitala, podważaniu kompetencji przełożonej – pełniącej obowiązki dyrektora Szpitala, obowiązku rzetelnego i  efektywnego wykonywania pracy, przestrzegania ustalonego czasu pracy, przestrzegania regulaminu pracy, wyrażające się w naruszaniu  postanowień regulaminu pracy w zakresie potwierdzania czasu pracy przy użyciu kart zbliżeniowych, nieprzestrzeganie ustalonego w zakładzie pracy czasu pracy, w tym samowolne opuszczanie Szpitala w czasie dyżurów, nieprawidłowości w rozliczaniu czasu pracy, niewykonanie polecenia Pracodawcy, niewykonywanie obowiązków Lekarza Kierującego Oddziałem Kardiologii — poinformował Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu.

Przeprowadzona przez Szpital wewnętrza kontrola wykazała, że w czasie wyznaczonych dyżurów Roman Szełemej, opuszczał oddział Szpitala, angażując do zastępstwa innych lekarzy. Został stwierdzony przypadek, gdy niezgodnie z rzeczywistością Roman Szełemej nie wykazał przerwania dyżuru i zastępstwa innego lekarza w sporządzanych miesięcznych zestawieniach czasu pracy, tym samym wprowadzając pracodawcę w błąd.

Doszło w Szpitalu do sytuacji, w której Roman Szełemej oraz inny lekarz pobrali wynagrodzenie za ten sam dyżur, podczas gdy w tym czasie Roman Szełemej przebywał poza Szpitalem. Taka sytuacja miała miejsce między innymi w dniu 24 kwietnia 2021 r., kiedy podczas całodobowego dyżuru, przy nieobecności Romana Szełemeja przez określony czas, dyżur pełnił inny lekarz. Sytuacja taka jest niedopuszczalna i prowadziła do nieprawidłowego wydatkowania środków publicznych.

Roman Szełemej, łamiąc Regulamin Pracy Szpitala, nie potwierdzał czasu faktycznie wykonywanej pracy, w tym pracy w godzinach nadliczbowych przy użyciu karty zbliżeniowej w elektronicznych rejestratorach czasu pracy. Nie były również na bieżąco prowadzone przez Pana Romana Szełemeja pisemne listy obecności, co należy do obowiązków pracownika Szpitala.

Ponadto, Roman Szełemej, jako Pełnomocnik Dyrektora Szpitala do spraw restrukturyzacji i controllingu, pomimo polecenia Dyrektor placówki, wydanego w dniu 30 sierpnia 2021 r., do przedstawienia sprawozdania z obowiązków wynikających z pełnienia tej funkcji, tego polecenia nie wykonał, kwestionując jego zasadność i odmawiając jego wykonania w jakimkolwiek terminie, po czym złożył rezygnację z funkcji Pełnomocnika.

— Dyrekcja Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu, kierując się dobrem pacjentów oraz mając obowiązek zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Szpitala Wojewódzkiego oraz Oddziału Kardiologii dostrzega, że łączenie przez Pana Romana Szełemeja funkcji publicznej Prezydenta Miasta Wałbrzycha oraz pracy lekarza, w tym Lekarza Kierującego Odziałem Kardiologii odbywa się kosztem zaniedbania obowiązków wobec pacjentów i Szpitala — informuje placówka medyczna.

W oświadczeniu czytamy także, że w rzeczywistości Roman Szełemej nie wykonuje obowiązków Lekarza Kierującego Oddziałem Kardiologii, nie nadzoruje procesu leczenia pacjentów, nie nadzoruje procesu kształcenia lekarzy rezydentów i stażystów, nie podpisuje wypisów pacjentów ze Szpitala, nie podpisuje dokumentów, które powinien podpisywać jako lekarz kierujący oddziałem, nie kontroluje rozchodu leków przeciwbólowych. Liczne obowiązki Roman Szełemej deleguje na zastępcę Lekarza Kierującego Oddziałem i innych współpracowników.

Ujawnione  nieprawidłowości będą przedmiotem dalszej kontroli i ewentualnego innego postępowania.

1 Komentarze

  1. […] Wałbrzycha Roman Szełemej został wyrzucony z pracy w szpitalu w ubiegły piątek, o czym informowaliśmy w naszym portalu. Dyrekcja podjęła decyzję rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. To […]

Zostaw swój komentarz