Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza osoby bezrobotne zainteresowane odbyciem szkolenia do składania wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną.

Na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną w 2021 roku kwalifikowane będą osoby, które spełniają poniższe warunki:

  • mają opracowany Indywidualny Plan Działania, z którego wynika możliwość zastosowania tej formy wsparcia,
  • złożą wniosek zawierający uzasadnienie celowości szkolenia w formie: oświadczenia przyszłego pracodawcy o zamiarze zatrudnienia osoby po ukończeniu szkolenia (wymagany okres zatrudnienia min. 3 miesiące w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu (min. 1/2 etatu- umowa o pracę) lub oświadczenia o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej.

Uwaga: Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich nie finansuje kursu prawa jazdy kat. B

Wnioski należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śl. (pok. nr 3 – parter) lub Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Ziębicach (decyduje data wpływu do PUP).  Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania środków finansowych. Bliższe informacje udzielane są w siedzibie PUP – pokój nr 3 (parter) / tel: 748166722.

Komentarze

Zostaw swój komentarz