Ambitne cele związane z transformacją ekologiczną europejskiej produkcji rolnej muszą iść w parze z ambitnym budżetem dla wspólnej polityki rolnej (WPR) – wskazuje Komitet Regionów.

Komisja Zasobów Naturalnych Europejskiego Komitetu Regionów przyjęła projekt opinii w sprawie unijnej strategii „od pola do stołu”, która dotyczy zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego. Ambitne cele związane z transformacją ekologiczną europejskiej produkcji rolnej muszą iść w parze z ambitnym budżetem dla WPR, a zwłaszcza dla Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – podkreślono w projekcie opinii.

Samorządowcy wyrazili tym samym ubolewanie, że część wieloletniego budżetu UE na lata 2021 – 2027 przydzielona na rolnictwo w porozumieniu osiągniętym w lipcu przez szefów państw i rządów krajów UE zmniejszyła się o 6,4% w porównaniu z obecnym okresem.

W dokumencie wskazano, że produkcja, przetwórstwo, sprzedaż detaliczna, opakowania i transport produktów żywnościowych mają nie tylko duży wpływ na różnorodność biologiczną, lecz również znacznie przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody oraz emisji gazów cieplarnianych. Dlatego komisja NAT poparła plany Komisji Europejskiej, która uważa, że do 2030 r. należy m.in. ograniczyć ogólne stosowanie pestycydów chemicznych o 50% i zmniejszyć stosowanie nawozów o co najmniej 20%.

Komisja Europejska chce też dalszego ograniczanie emisji gazów cieplarnianych pochodzących z sektora rolnego, co również spotkało się z aprobatą samorządowców. W związku z tym zaapelowali oni do KE o jak najszybsze opublikowanie planu celów klimatycznych na 2030 r. z myślą o podwyższeniu wartości docelowej ograniczenia emisji gazów cieplarnianych co najmniej do 55%. w porównaniu z poziomem z 1990 r. Ponadto samorządowcy wyrazili zadowolenie, że KE przewidziała wzmocnienie rolnictwa ekologicznego poprzez przydzielenie na nie do 2030 r. co najmniej 25% powierzchni użytków rolnych.

Przyjęty przez komisję dokument trafi teraz pod głosowanie na grudniowym posiedzeniu plenarnym Komitetu Regionów. Jak zaznaczył sprawozdawca opinii, radny gminy Olevano Romano w prowincji Rzym Guido Milana, pandemia COVID-19 obnażyła poważne niedociągnięcia w europejskim systemie żywnościowym. Jego zdaniem strategia „od pola do stołu” będzie miała kluczowe znaczenie dla jego przeobrażenia. Rolnicy i rybacy odegrają kluczową rolę w realizacji ambitnych celów, które wytyczyliśmy, i musimy zadbać o to, by nikt nie pozostał w tyle – podkreślił Guido Milana.

Strategia „od pola do stołu” jest filarem zarówno Europejskiego Zielonego Ładu – inicjatywy przewodniej UE – jak i unijnego planu odbudowy. Obejmie ona wszystkie etapy łańcucha żywnościowego, od produkcji po konsumpcję. Komisja NAT na posiedzeniu przyjęła ponadto opinie w sprawie: programu UE dla zdrowia, odnowy obszarów wiejskich i Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności. Członkowie komisji wymienili również poglądy na temat agroekologii.

Poprzez: Serwis Samorządowy PAP

Komentarze

Zostaw swój komentarz