Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich informuje o trwających naborach w ramach projektu konkursowego pt. „Dolnośląska Strefa Zatrudnienia – edycja II”.

Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych

Od 25 stycznia 2021 r. trwa nabór wniosków o organizację Prac Interwencyjnych w ramach projektu konkursowego pt. „Dolnośląska Strefa Zatrudnienia – edycja II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy. Nabór będzie trwał do wyczerpania środków finansowych. Liczba osób objętych wsparciem: prace interwencyjne – 5 osób

 1. Grupa docelowa – osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia w tym:
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnością,
 • długotrwale bezrobotni,
 • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych, (podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne),
 • osoby w wieku 50 lat i powyżej.

2. Łączna wartość projektu: 1 772 586,05 zł
3. Okres realizacji projektu: od 01.03.2020 r. – 28.02.2022 r.

Prace interwencyjne oznaczają zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę z dofinansowaniem pracodawcy przez urząd pracy części wynagrodzenia za zatrudnienie osoby bezrobotnej. Celem jest ułatwienie bezrobotnym powrotu na rynek pracy.

Zasady organizacji prac interwencyjnych:

 • Czas trwania prac interwencyjnych – 6 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • Warunkiem uzyskania przez pracodawcę częściowego dofinansowania wynagrodzenia pracownika jest zobowiązanie do utrzymania zatrudnienia uczestnika przez 3 miesiące.

Wnioski na w/w wymienioną formę aktywizacji należy składać w siedzibie PUP lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy; 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Powstańców Warszawy 7 (decyduje data wpływu do PUP). Bliższych informacji udziela Aneta Pruchniewska – tel: 748166703 (pokój nr 3).

Nabór wniosków o organizację staży

Od 25 stycznia 2021 r. trwa nabór wniosków o organizację staży w ramach projektu konkursowego pt. „Dolnośląska Strefa Zatrudnienia – edycja II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy. Nabór będzie trwał do wyczerpania środków finansowych. Liczba osób objętych wsparciem:
Staże 18 osób.

 1. Grupa docelowa – osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia w tym:
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnością,
 • długotrwale bezrobotni,
 • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych, (podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne),
 • osoby w wieku 50 lat i powyżej.

2. Łączna wartość projektu: 1 772 586,05 zł
3. Okres realizacji projektu: od 01.03.2020 r. – 28.02.2022 r.

Staż to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Korzystanie ze stażu pozwala więc zdobyć doświadczenie zawodowe, stwarzając tym samym większe szanse na uzyskanie zatrudnienia.

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski złożone przez organizatorów stażu, którzy deklarują zatrudnienie po zakończeniu stażu na okres nie krótszy niż 3 miesiące, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy (min. ½ etatu – umowa o pracę) oraz dotychczas należycie wywiązywali się z realizacji umów o odbywanie stażu w okresie ostatnich dwóch lat.

Wnioski na w/w wymienioną formę aktywizacji należy składać w siedzibie PUP lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy; 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Powstańców Warszawy 7 (decyduje data wpływu do PUP). Bliższych informacji udziela Aneta Pruchniewska – tel: 748166703 (pokój nr 3).

Nabór wniosków o szkolenia

Od 25 stycznia 2021 r. trwa nabór wniosków o skierowanie na szkolenia wskazane przez osoby bezrobotne w ramach projektu konkursowego pt. „Dolnośląska Strefa Zatrudnienia – edycja II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy. Nabór będzie trwał do wyczerpania środków finansowych. Liczba osób objętych wsparciem – 2 osoby.

 1. Grupa docelowa – osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia w tym:
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnością,
 • długotrwale bezrobotni,
 • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych, (podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne),
 • osoby w wieku 50 lat i powyżej

  2. Łączna wartość projektu:1 772 586,05 zł
  3. Okres realizacji projektu: od 01.03.2020 r. – 28.02.2022 r.

Szkolenia dla osób bezrobotnych są formą aktywizacji zawodowej finansowaną przez urzędy pracy, prowadzoną w formie kursu obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia. Uczestnik szkolenia otrzymuje co miesiąc stypendium równe 120% zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym, że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku. Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie lub inny dokument wystawiony przez instytucję szkoleniową.

Szkolenia będą realizowane zgodne z wytycznymi MFiPR, w tym m.in. efektem szkolenia/uczenia się jest nabycie kompetencji lub kwalifikacji w zawodzie, jakich osiągnięcie zostanie zakończone w formie egzaminu oraz potwierdzone w procesie certyfikacji odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem) przez upoważnioną instytucję (podmiot zapewniający bezstronność i wiarygodność procedury egzaminacyjnej, posiadający uprawnienia nadane w drodze akredytacji), zgodnie z obowiązującymi standardami.

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zapewni zgodność obszarów szkoleniowych tendencjami rynku pracy powiatu ząbkowickiego, zidentyfikowanymi na podstawie ogólnodostępnych danych/PUP zestawienia zawodów deficytowych i nadwyżkowych, prowadzonych szkoleń i zgłaszanych ofert pracy, analiz treści ofert zamieszczanych w Internecie oraz potrzebami pracodawców pozyskanymi do współpracy na rzecz z Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich.

Warunkiem realizacji szkolenia będzie złożenie wystawionej przez pracodawcę deklaracji zatrudnienia po ukończonym szkoleniu na okres nie krótszy niż 3 miesiące, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy (min. ½ etatu – umowa o pracę).

Wnioski na w/w wymienioną formę aktywizacji należy składać w siedzibie PUP lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy; 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Powstańców Warszawy 7 (decyduje data wpływu do PUP). Bliższych informacji udziela: Donata Ignasiak – tel: 748166714 (pokój nr 14).

PEŁNA INFORMACJA NA BIEŻĄCO:

Komentarze

Zostaw swój komentarz