Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich ogłosił nabór wniosków o dotację w wysokości do 5 tys. zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Decyzja ta wynika z faktu, że z dniem 26 kwietnia weszło w życie rozporządzenie z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 713), które zmienia i rozszerza zakres „tarczy branżowej”.

Wnioski o dotację można składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem strony www.praca.gov.pl do urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, do dnia 31 sierpnia 2021 r.

Warunki otrzymania dotacji:

  1. Posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy, o których mowa odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.
  2. Prowadzenie działalność gospodarczej w dniu 31 marca 2021 r. (w tym dniu działalność gospodarcza nie może być zawieszona), oznaczonej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007), jako rodzaj przeważającej działalności, kodami zgodnymi z poniższą tabelą*. Ocena spełnienia warunku w zakresie oznaczenia prowadzonej działalności będzie dokonywana na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 31 marca 2021 r.
  3. Wykazanie przez mikroprzedsiębiorcę lub małego przedsiębiorcę, że w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o dotację uzyskał on przychód w rozumieniu przepisów podatkowych – z działalności określonej w poniższej tabeli kodów PKD – niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r. lub w lutym 2020 r.

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej będzie bezzwrotna pod warunkiem wykonywania tej działalności przez 3 miesiące od dnia udzielenia dotacji.

  Kod PKD Nazwa klasyfikacji kodu wg CEIDG
wprowadzone nowe kody PKD zostały oznaczone na czerwono
1. 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
2. 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
3. 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4. 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
5. 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
6. 47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
7. 47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
8. 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
9. 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
10. 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
11. 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
12. 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
13. 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
14. 47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
15. 47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
16. 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
17. 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
18. 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
19. 51.10.Z Transport lotniczy pasażerski
20. 52.23.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
21. 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
22. 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
23. 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
24. 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
25. 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
26. 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
27. 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
28. 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
29. 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
30. 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
31. 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
32. 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
33. 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
34. 74.20.Z Działalność fotograficzna
35. 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
36. 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
37. 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
38. 79.11.A Działalność agentów turystycznych
39. 79.12.Z Działalność organizatorów turystycznych
40. 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
41. 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
42. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
43. 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
44. 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
45. 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
46. 85.59.A Nauka języków obcych
47. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
48. 86.10.Z W zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej.
49. 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
50. 86.90.D Działalność paramedyczna
51. 90.01 Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
52. 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
53. 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
54. 91.02.Z Działalność muzeów
55. 93.11.Z Działalność obiektów sportowych
56. 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
57. 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
58. 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
59. 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych
60. 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
61. 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
62. 96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
63. 96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
64. 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
65. 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Ile razy można otrzymać dotację?

  1. 1 raz – dla PKD: 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z
  2. 2 razy – dla PKD 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z
  3. 3 razy – dla PKD 47,71.Z, 47.72.Z
  4. 4 razy – dla PKD 91.02.Z
  5. 5 razy – dla PKD: 49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.-

Uwaga:

  • Jeżeli przedsiębiorca złożył wniosek i otrzymał dotację/dotacje począwszy od 1 lutego 2021 r. to musi pomniejszyć liczbę przysługujących dotacji o już otrzymane.
  • Wnioskodawco, jeśli złożyłeś wniosek w kwietniu br. przed wejściem tego rozporządzenia w życie, nie możesz złożyć w kwietniu br. drugiego wniosku po wejściu tego rozporządzenia w życie.

Kontakt tel: 748166714 / 748166703 / 748166706

Komentarze

Zostaw swój komentarz