Zakup autobusów do przewozu dzieci mógł nastąpić z naruszeniem ustawy o finansach publicznych – taka jest opinia Centralnego Biura Antykorupcyjnego, które kontrolowało działania Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach w latach 2017 – 2019.

Funkcjonariusze CBA sprawdzali działania związane z dwoma zamówieniami na dostawę środków transportu do przewozu dzieci i młodzieży, które prowadziło Gminne Centrum Edukacji i Sportu będące jednostką budżetową Gminy Ziębice.

Jak podano w oficjalnym komunikacie w przypadku pierwszego zamówienia głównym kryterium wyboru była najniższa cena. Zapytanie ofertowe przygotowano bez zwrócenia uwagi na stan techniczny pojazdu podając jedynie jego parametry podstawowe. Specyfikacja techniczna dotycząca przedmiotu zamówienia nie określała cech technicznych, jakie miał spełniać pojazd przeznaczony do przewożenia dzieci i uczniów. W konsekwencji zakupiono autobus z 2004 r. o wartości zawyżonej o ponad 36 tys. zł, na naprawy którego tylko w pierwszym roku eksploatowania przeznaczono dalsze ponad 48 tys. zł. W przypadku drugiego postępowania dostosowano opis przedmiotu zamówienia do parametrów autobusu należącego do konkretnego wykonawcy. W efekcie zakupiono autobus z 2003 r. o wartości zawyżonej o ponad 95 tys. zł.

Kontrolerzy CBA ustalili, że postępowania przeprowadzono z naruszeniem art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W związku z tym wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, a także w sposób umożliwiający terminową realizację zadań i w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Kontrola prowadzona przez funkcjonariuszy Wydziału Postępowań Kontrolnych Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego we Wrocławiu trwała od 3 lipca 2020 r. do 11 stycznia 2021 r. O wynikach kontroli poinformowano burmistrza Ziębic, który pełni bezpośredni nadzór nad działalnością Gminnego Centrum Edukacji i Sportu. Burmistrz Mariusz Szpilarewicz nie wniósł zastrzeżeń do protokołu kontroli.

Łącznie, według ustaleń kontroli, Gmina Ziębice poniosła straty w wysokości ponad 180 tys. zł.

Poprzez: Wydział Komunikacji Społecznej CBA

1 Komentarze

  1. Zapraszamy do Gminy Stoszowice, tam są pochowane”rodzynki”

Zostaw swój komentarz