Poniedziałkowy briefing wicemarszałka Marcina Krzyżanowskiego poprzedził rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Przedstawiono w nim rekomendacje samorządu województwa dla podległych mu jednostek edukacyjnych w związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym. Z perspektywy kilku dni widać jasno, że są one stosowane i są optymistycznym sygnałem na najbliższe miesiące nauki.

Rok szkolny 2020/21 w szkołach podlegających samorządowi Dolnego Śląska był przygotowywany od dłuższego czasu. Po opublikowaniu rekomendacji Ministerstwa Edukacji Narodowej wiemy, że nasze placówki są zdolne do przyjęcia uczniów i reagowania na wszelkie sytuacje związane z prowadzeniem procesu dydaktycznego w okolicznościach epidemicznych.

Już wiemy, że w formule hybrydowej rok szkolny rozpocznie jedna nasza placówka. Po uzgodnieniach z inspektorem sanitarno-epidemiologicznym zapadła decyzja, że tak w nowy rok szkolny wejdzie Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Świdnicy – poinformował wicemarszałek Dolnego Śląska Marcin Krzyżanowski.

Wszystkie inne „szkoły marszałkowskie” weszły w cykl nowego roku szkolnego w normalnym trybie. W uzgodnieniu z dyrektorami naszych placówek ustaliliśmy reguły codziennego funkcjonowania obejmujące zarówno przebieg planowych zajęć, jak i działania internatów. W tym drugim przypadku zalecamy ograniczanie wyjazdów do domu, aby minimalizować możliwość transferu wirusa spoza środowiska szkolnego. Jednocześnie głos decydujący w tej sprawie mają oczywiście rodzice – relacjonował wicemarszałek i dodał, że Urząd Marszałkowski Województwa Dolnego Śląska sfinansuje nauczycielom i pracownikom administracyjnym dobrowolne szczepienia przeciw grypie.

Robert Warchalewski – dyrektor Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 13 im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu omówił specyficzne warunki działania tej placówki. Jeszcze przed wakacjami rozpoczęto czynności, których celem było przygotowanie w wejście w bezpośrednią opiekę nad podopiecznymi. Były one dostosowane do potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży i w tym celu opracowaliśmy nasze wewnętrzne regulaminy uwzględniające specyfikę poszczególnych grup wiekowych i edukacyjnych naszego ośrodka. Nasze dzieci i nasza młodzież są stęsknieni za szkołą i za sobą, dlatego chcemy prowadzić naukę w formule otwartej tak długo, jak będzie to możliwe – powiedział dyrektor DSOS-W nr 13, który dodał, że wszystkie inne zasady są zgodne z rekomendacjami GIS, MEN i UMWD.

Na zakończenie briefingu Jerzy Komorowski – dyrektor departamentu spraw społecznych w UMWD podkreślił, że wszystkie rekomendacje zostały wypracowane w dialogu z dyrektorami „szkół marszałkowskich” i podziękował za wspólną pracę nad zestawem zaleceń, jakie są już stosowane w każdej z placówek na Dolnym Śląsku.

Briefing wicemarszałka Marcina Krzyżanowskiego, którego tematem były rekomendacje samorządu województwa dla podległych mu jednostek edukacyjnych w związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym udostępnialiśmy na żywo w serwisie społecznościowym naszego portalu. Przebieg briefingu był tłumaczony na język migowy.

Rekomendacje Wydziału Edukacji UMWD w sprawie organizacji zajęć w szkołach i placówkach od 1 września 2020 r.
 1. Rekomenduje się dyrektorom szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego, opracowanie wewnętrznych procedur funkcjonowania.
 2. Zaleca się zapoznanie uczniów, rodziców/opiekunów, nauczycieli oraz pozostałych pracowników z procedurami obowiązującymi na terenie szkoły/placówki.
 3. Rekomenduje się, aby dyrektor szkoły/placówki (w miarę możliwości) wyznaczył stałe sale lekcyjne dla poszczególnych klas tak, aby zajęcia odbywały się w jednej strefie oraz w tej samej sali.
 4. Zaleca się wyznaczenie pracownika/pracowników placówki w ramach obowiązujących w szkole/placówce procedur, którzy w sytuacji wystąpienia u ucznia niepokojących objawów chorobowych, będą przygotowani do bezdotykowego pomiaru temperatury oraz przemieszczenia się z uczniem do wyznaczonej sali oraz sprawowania nad nim opieki, do czasu odebrania dziecka przez rodziców/opiekunów prawnych (należy przypomnieć rodzicom o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej).
 5. Rekomenduje się, aby zajęcia dydaktyczne odbywały się jak najczęściej w przestrzeniach otwartych, zwłaszcza na zewnątrz budynku, w odpowiednich warunkach atmosferycznych (temperatura, brak opadów).
 6. Zaleca się, aby lekcje wychowania fizycznego odbywały się na boiskach zewnętrznych oraz na terenie zewnętrznym należącym do placówki. Rekomenduje się również spacery w przestrzeniach parkowych oraz na terenach rekreacyjnych.
 7. Rekomenduje się, aby nauczyciele realizowali zajęcia na terenie szkoły, również w czasie nauczania zdalnego oraz hybrydowego.
 8. Zaleca się montaż w każdej klasie kamery z transmisją on-line, tak aby uczniowie przebywający w domu mogli uczestniczyć w lekcjach w trybie normalnym, hybrydowym lub zdalnym. Do kamery powinien być podłączony zestaw komputerowy z oprogramowaniem (skype, Teams lub inne) oraz łącze internetowe.
 9. Rekomenduje się, aby pracownicy administracji i obsługi pracowali na terenie szkoły, również w czasie nauczania zdalnego oraz hybrydowego. Ponadto zaleca się, aby pracownicy administracji i obsługi poruszali się po terenie placówki tylko w czasie wykonywania czynności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówki.
 10. Rekomenduje się rozpoczynanie lekcji o różnych godzinach, tak żeby uczniowie nie grupowali się w większych grupach niż zespół klasowy.
 11. Zaleca się korzystanie ze wszystkich wejść i wyjść (zwłaszcza ewakuacyjnych) z budynków szkolnych, tak aby uczniowie z różnych klas nie grupowali się przy wejściu i wyjściu.
 12. Rekomenduje się utworzenie wyznaczonych stref na terenie szkoły, tak żeby uczniowie w ramach zespołu klasowego mogli korzystać z toalety oraz korytarza (w przypadku złych warunków atmosferycznych). Strefy można oznaczać literami, liczbami lub kolorami.
 13. Zaleca się utworzenie wydzielonych stref dla uczniów na dziedzińcu szkolnym oraz boiskach sportowych. Strefy można oznaczać literami, liczbami lub kolorami.
 14. Rekomenduje się, aby uczniowie korzystający z internatu (po konsultacji z rodzicami/opiekunami prawnymi i wyrażeniu przez nich zgody) we wrześniu nie wyjeżdżali do domów. W kolejnych miesiącach (również po konsultacjach z rodzicami/opiekunami prawnymi) zaleca się, aby wychowankowie internatów wyjeżdżali do domów w jeden weekend w miesiącu. Powyższa regulacja nie dotyczy szkół sportowych, w których odbywają się zgrupowania treningowe.
 15. Zaleca się, aby uczniowie, którzy poruszają się poza wydzielonymi strefami (części wspólne) nosili maseczki ochronne.
 16. Rekomenduje się wypracowanie procedur w szkole lub placówce, w procedurach tych ustalonych przez dyrektora placówki należałoby precyzyjnie określić drogę kontaktu z Państwową Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną na danym terenie (e-mail, nr telefonu).
 17. Dyrektor szkoły, placówki edukacyjnej w uzasadnionych przypadkach ma możliwość kierowania podległych nauczycieli i innych pracowników, za ich zgodą, na badanie testowe w kierunku COVID-19. Należałoby określić drogę zakupu testów.
 18. W placówkach specjalistycznych np. szkołach sportowych, wprowadza się możliwość hybrydowego funkcjonowania placówki, zgodnie z wytycznymi MEN, MZ, GIS.
 19. W przypadku stwierdzenia zakażenia wśród uczniów lub pracowników szkoły/placówki, dyrektor w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz organem prowadzącym podejmuje decyzję o dalszym sposobie funkcjonowania szkoły/placówki.
 20. Wszystkie działania podejmowane przez dyrektorów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego, powinny być zgodne z przepisami i wytycznymi wydanymi przez MEN, MZ, GIS.
Zestaw przygotowanych przez samorząd województwa rekomendacji jest zgodny z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Komentarze

Zostaw swój komentarz