W związku z przystąpieniem do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ząbkowice Śląskie, Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich w ramach projektu „Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0, realizowanego w ramach II Osi priorytetowej, Działania 2.19 PO WER 2014-2020 uruchomił Portal Partycypacja INSPIRE.

Jest to narzędzie, które ma usprawnić oraz ułatwić proces konsultacji społecznych związanych z opracowywaniem dokumentu kształtującego politykę przestrzenną miasta i gminy Ząbkowice Śląskie, jakim jest Studium.

Dzięki, wprowadzonemu rozwiązaniu wszyscy mieszkańcy mogą w prosty i przystępny sposób składać wnioski do opracowywanego dokumentu planistycznego, które następnie zostaną poddane analizie i wzięte pod uwagę przy sporządzaniu projektu Studium.

Portal dostępny jest pod adresem:

http://mapa.inspire-hub.pl/partycypacja/gmina_zabkowice_slaskie

Zapraszamy do aktywnego udziału w procesie konsultacji społecznych, dzięki którym możemy mieć wpływ na otaczającą nas przestrzeń.

 

Komentarze

Zostaw swój komentarz