Bardzo chcemy, że Ziębice się zmieniały, szczególnie zabytkowe centrum, z którego wartości historycznej i architektonicznej jesteśmy szczególnie dumni. Wszystko wskazuje na to, że ruszy w końcu długo oczekiwana rewitalizacja kamienic w Rynku w Ziębicach.

Przy obecnym braku programów zewnętrznych, z których mogłyby skorzystać wspólnoty, należało szukać rozwiązania, które umożliwiłoby przyśpieszenie remontów. Udało się tak uzgodnić i zmodyfikować zapisy naszej uchwały, aby w końcu po raz pierwszy o wsparcie finansowe na remonty mogły się ubiegać wspólnoty mieszkaniowe w budynkach wpisanych do rejestru zabytków. Rada Miejska w dniu 28 stycznia 2021 r. na wniosek Burmistrza podjęła uchwałę, na mocy której dotacje na remonty otrzyma 6 podmiotów z 13 wnioskujących o wsparcie.

Dotacje przyznano:
  1. Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wawrzyńca w Osinie Wielkiej, na dofinansowanie konserwacji technicznej i estetycznej tryptyku Wniebowzięcia Marii Panny, znajdującego się w kościele filialnym pw. św. Antoniego w Dębowcu, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 237/B/03/1, w wysokości 20 000 zł
  2. Wspólnocie Mieszkaniowej Grunwaldzka 2B – Rynek 1 w Ziębicach, na dofinansowanie robót budowlanych związanych z renowacją elewacji frontowej kamienicy położonej przy ul. Grunwaldzkiej 2B – Rynek 1 w Ziębicach (dz. ew. gr. nr 834/5), wpisanej do rejestru zabytków pod nr 1291/Wł, w wysokości 185 000 zł,
  3. Wspólnocie Mieszkaniowej Rynek 11 w Ziębicach, na dofinansowanie robót budowlanych związanych z remontem elewacji frontowej kamienicy położonej przy ul. Rynek 11 w Ziębicach (dz. ew. gr. nr 764/9), wpisanej do rejestru zabytków pod nr A/5168/1293/Wł, w wysokości 65 000 zł,
  4. Wspólnocie Mieszkaniowej Rynek 9 w Ziębicach, na dofinansowanie robót budowlanych związanych z remontem elewacji bocznej kamienicy położonej przy ul. Rynek 9 w Ziębicach (dz. ew. gr. nr 834/1), wpisanej do rejestru zabytków pod nr A/5173/1298/Wł, w wysokości 132 000 zł,
  5. Wspólnocie Mieszkaniowej Rynek 10 w Ziębicach, na dofinansowanie robót budowlanych związanych z remontem elewacji bocznej kamienicy położonej przy ul. Rynek 10 w Ziębicach (dz. ew. gr. nr 764/1), wpisanej do rejestru zabytków pod nr A/5167/1292/Wł, w wysokości 110 000 zł,
  6. Fundacji Ratowania Dworu i Folwarku Kalinowice Górne, na dofinansowanie robót budowlanych związanych z wzmocnieniem ścian i odbudową stropów nad kondygnacją piwniczną dworu położonego w Kalinowicach Górnych 46 (dz. ew. gr. nr 35/3), wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/4245/1841, w wysokości 30 000 zł.

Przyznano dotacje w łącznej wysokości 542.000 zł. Jak już wcześniej wspomniałem o dotacje wnioskowało 13 podmiotów (parafie, wspólnoty, osoby prywatne i inne osoby prawne). Wszystkie wnioski wymagały wnikliwej analizy formalnej, m.in. w zakresie prawidłowości i aktualności posiadanych pozwoleń budowlanych i konserwatorskich. W związku z tym, że wnioski opiewały na kwotę ponad 1,1 mln zł, należało też przyjąć kryteria podziału środków. Założyliśmy, że w roku 2021 dotacje otrzymają zadania związane przede wszystkim z poprawą estetyki w centrum miasta (wsparcie wspólnot w remontach elewacji) oraz zadania przy cennych zabytkach na terenach sołectw. Zadania związane z wymianą stolarki okiennej, remonty dachów bądź elewacji od strony podwórek powinny być finansowane przede wszystkim przez właściciela danej nieruchomości z jego własnych środków lub np. wspólnotowego funduszu remontowego.

Zadaniem gminy może być wsparcie zadań mających istotne znaczenie dla szerszej społeczności, a nie w zasadzie dla właściciela danego obiektu. Przyjęto też zasadę, że w 2021 roku wspiera się zdania, które nie otrzymały takiego wsparcia gminy rok wcześniej. Przyjęcie wspomnianych powyżej kryteriów ma związek – jak już wspomniano – z brakiem wystarczających środków na przyznanie dotacji dla wszystkich wnioskodawców. Dodam, że przydzielone z budżetu gminy środki nie spowodują rezygnacji z innych zaplanowanych na ten rok zadań, a pochodzą z wypracowanych przez gminę dochodów własnych.

Na koniec jeszcze jedna ważna informacja. Od roku pracujemy nad stworzeniem Gminnej Ewidencji Zabytków (GEZ) i przewiduję, że zostanie ona zatwierdzona do połowy tego roku. To umożliwi ubieganie się o wsparcie również wspólnotom czy podmiotom, których obiekty nie są w rejestrze zabytków prowadzonym przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, co do tej pory blokowało szanse na staranie się o wsparcie w naborach konkursowych.

Podziękowania należą się wspólnotom, które podjęły się wyzwania rewitalizacji, bo biorą na siebie duży ciężar finansowy i organizacyjny. Przypominamy, że dotacja gminy jest tylko częścią środków potrzebnych do realizacji remontu i nie może przekroczyć połowy wartości zadania.

Komentarze

Zostaw swój komentarz